Hot News :

ข่าวกิจกรรม

เนื่องด้วยรถบรรทุกน้ำ เลขทะเบียน บล 8464 อุบลราชธานี ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพลได้เกิดมีอุปกรณ์/ชิ้นส่วนของตัวรถชำรุด ไม่สมารถใช้งานได้ ยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อมแซม หากสามารถใช้งานได้ตามปกติจะแจ้งให้ทราบโดยทันทีหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ สามารถแจ้งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ 045-321999, 045-321523หรือสายด่วน 199 ตลอด 24 ชม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกทับคอนกรีต จากแยกทางหลวง 226-บ้านขัวไม้แก่น หมู่ที่ 2 สายทาง อบ.ถ.205-002 จากแยกทางหลวง 226-บ้านขัวไม้แก่น หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จำนวน 1 โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขื่องในวัสดุ (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิน 4,499,999.00 บาท (สี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกทับคอนกรีต จากแยกทางหลวง 226-บ้านขัวไม้แก่น หมู่ที่ 2 สายทาง อบ.ถ.205-002 จากแยกทางหลวง 226-บ้านขัวไม้แก่น หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ร่วมกับ รพ.สต. หนองกินเพล ,รพ.สต. ปากกุดหวาย และชมรม อสม. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพระปกเกล้าฯ รุ่นที่ 21 (ปศส.21) เข้าพื้นที่ ตำบลหนองกินเพล ในการช่วยเหลือฟื้นฟู (ทำกิจกรรม ทาสีโรงเรียน ทำความสะอาดโรงเรียน ร่วมปลูกต้นไม้) และได้มอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ นักเรียน จำนวน 54 ทุน ทุนละ 500 บาท ทั้งนี้ ได้บริจาคในการสร้างห้องน้ำให้กับโรงเรียนบ้านคูสว่าง

ในการนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายชลธี ยังตรง ท่านปลัดจังหวัดอุบลราชธานี นายนคร ศิริปริญญานันท์ ท่านนายอำเภอ นายกันตภณ สุขสงค์ ท่านนาย อบต. หนองกินเพล นายอุทิศ ประดิษฐศิลป์
ท่านปลัด อบต. หนองกินเพล นายรณกร เลขะสันต์ ได้เข้าร่วมให้การต้อนรับคณะสถาบันพระปกเกล้าฯ และได้แจ้งสถานะการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา

วันที่1 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพลสมัยสามัญ สมัยที่1/2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 
วันที่ 27 มกราคม 2566 นายอุทิศ ประดิษฐศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล มอบหมายให้ นางสาวเอื้อจิต จำปาสา หัวหน้าสำนักปลัด โดยมี นางสาวจิตติกุล เบื้องจรูญ นักวิชาการสาธารณสุข และนางสาวหนึ่งฤทัย สุดหา ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข ร่วมประชุมกับผู้สูงอายุระดับตำบลหนองกินเพล
คุณพ่อวิทยา สังฆะพรหม ประธานกองทุนผู้งสูงอายุ
คุณพ่อนิพล แสงกล้า รองประธาน
คุณพ่อบุญมี ภูคำสัน รองประธาน
คุณแม่ขันทอง โคตรพงษ์ เหรัญญิก
คุณแม่สมคิด เบื้องจรูญ เลขานุการ
คุณพ่อเสน สืบวงษ์ษา ประชาสัมพันธ์
 
รูปภาพ : งานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล
ติดตาม : ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ได้ทาง?
เว็บไซต์ : www.nongkinphen.go.th
Facebook : อบต.หนองกินเพล วารินชำราบ
โทรศัพท์ : 0-4525-1825

 และประชาสัมพันธ์วันเด็กที่จัด ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล  ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่  10  มกราคม  2566  กองทุนหลักประกันสุขภาพ  ตำบลหนองกินเพล  ได้ประชุมสรุปผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ  ครั้งที่1/2566  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล  ตำบลหนองกินเพล  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น. ณ บริเวณถนนสาย ๒๒๖ นายกอุทิศ ประดิษฐศิลป์ นำส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความดีด้วยหัวใจ ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตอุโบสก ณ วัดป่านานาชาติ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล จึงกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เส้นทางเสด็จฯ ด้วยการจัดกิจกรรม จัดเก็บขยะ และตัดแต่งกิ่งไม้ ตลอด ๒ ข้างทาง ที่ขบวนเสด็จฯ ใช้เส้นทาง เพื่อความสวยงาม สะอาดเป็นระเบียบและสร้างความปลอดภัยให้กับขบวนเสด็จฯ โอกาสนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ขอขอบคุณจิตอาสาทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาพื้นที่ ๒ ข้างทาง ซึ่งใช้เป็นเส้นทางเสด็จฯ ในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา สาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ภายใต้"โครงการ Kick Off ถังขยะเปียกลดโลกร้อน" นำร่องโดย ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ,บ้านท่านผู้บริหาร ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากุดหวาย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกินเพล และขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ร่วมกันจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อสร้างสุขนิสัยในการจัดการขยะที่ถูกต้อง นำไปสู่การลดปริมาณขยะ ลดพื้นที่ฝังกลบ และลดปริมาณมลพิษอีกด้วย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ได้จัดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่4/2565 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมภมรภิรมณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล เป็นจุดรับลงทะเบียน "โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565"  เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกประชาชน และลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2565 นายอำเภอวารินชำราบ พร้อมกับนายรณกร เลขะสันต์ ปลัดอาวุโส ,นายอุทิศ ประดิษฐศิลป์ นายกอบต.หนองกินเพล,ผอ.รพสต. ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสา ลงพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านคูสว่าง ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นำถุงยังชีพและน้ำเปล่า มอบให้กับครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2565 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ได้จัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ณ บริเวณท่าน้ำบ้านกุดชุม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2565 นักวิชาการเกษตรประจำตำบลหนองกินเพล ปลัดและกำนันตำบลหนองกินเพล ได้ออกตรวจสอบพื้นที่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้านการเกษตร ณ ตำบลหนองกินเพล

วันที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 กองสวัสดิการสังคม ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่อง การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ และโรคติดต่อเพศสัมพันธ์  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล

เริ่มต้นก่อนหน้า123ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 3

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ