Hot News :

สภาพทั่วไป

     ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 บ้านปากกุดหวาย ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ 10 กิโลเมตร

อาณาเขต

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

เนื้อที่

     พื้นที่ทั้งหมด 13,221 ไร่ หรือ 21.15 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ

     ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปตั้งอยู่เลียบแม่น้ำมูล ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลัก ไหลมาจากอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีษะเกษ ผ่านทางทิศเหนือของอำเภอวารินชำราบ ไปอำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอโขงเจียม ลงสู่แม่น้ำโขงและมีลำน้ำธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ กุดหวาย กุดปลาโด กุดตะวัน กุดไฟไหม้ กุดขวาง กุดบักเบ็น

จำนวนหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน

     จำนวนหมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 ถึง หมู่ 9

ประชากร

     ประชากรทั้งสิ้น 7,306 คน แยกเป็นชาย 3,656 คน หญิง 3,650 คน

อาชีพ

     อาชีพหลักส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ทำนา ทำสวน ประมง เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ) มีการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมเครื่องจักรสาน เข่งปลาทู ปั้นอิฐ ฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง ประชากรบางส่วนอพยพไปทำงานต่างจังหวัด

การศึกษา

 1. โรงเรียนประถมศึกษา 7 แห่ง
       - โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส) 2 แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

 1. วัด/สำนักสงฆ์ 10 แห่ง
 2. โบสถ์ (คริสต์) 1 แห่ง

สาธารณสุข

 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกินเพล 1 แห่ง
 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากกุดหวาย 1 แห่ง
 3. อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 1. ตำรวจชุมชน 18 แห่ง

การคมนาคม

     ถนน มีจำนวน 114 สาย แบ่งเป็น

 1. ถนนคอนกรีต จำนวน 72 สาย
 2. ถนนลูกรัง จำนวน 19 สาย
 3. ถนนดิน จำนวน 23 สาย

การโทรคมนาคม

 1. บริการอินเตอร์เน็ตตำบล 1 แห่ง

การไฟฟ้า

     มีไฟฟ้าเข้าถึง 9 หมู่บ้าน ประชากรมีไฟฟ้าใช้ 2,012 ครัวเรือน ครบทุกครัวเรือน

แหล่งน้ำธรรมชาติ

     ลำน้ำ ลำห้วย 2 สาย

 1. บึง หนองและอื่น ๆ 10 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

 1. ฝาย 1 แห่ง
 2. อื่น ๆ (สระน้ำ) 18 แห่ง

ทรัพยากรธรรมชาติ

     มีป่าไม้ลักษณะป่าชุมชน แหล่งน้ำธรรมชาติมีแม่น้ำมูลไหลผ่าน 5 หมู่บ้าน

มวลชนจัดตั้ง

 1. ลูกเสือชาวบ้าน 2 รุ่น 300 คน
 2. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 1 รุ่น 50 คน
 3. ทีมหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย 1 รุ่น 10 คน

แหล่งท่องเที่ยว

 1. แหล่งน้ำธรรมชาติ หาดทรายแก้ว แม่น้ำมูล ที่เหมาะต่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
 2. จุดชมวิวท่าน้ำบ้านหนองกินเพล เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 3. อุตสาหกรรมจักรสานจากไม้ไผ่ ปั้นอิฐ จากภูมิปัญญาชาวบ้านในท้องถิ่น

ศาสนา

     ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 97 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีวัดในพื้นที่ 9 วัด สำนักสงฆ์ 1 แห่ง ผู้นับถือศาสนาอื่นๆ ร้อยละ 0 ของประชากรทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วัฒนธรรม

     ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล นับถือศาสนาพุทธ จึงมีความผูกพันกับขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และเป็นผู้มีจิตใจเมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รักสงบ มีประเพณีเก่าแก่ที่ยึดมั่นและถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมานาน เช่น ประเพณีบุญพระเวส เป็นการทำบุญเดือนสี่ โดยจัดให้มีการเทศน์มหาชาติที่วัด ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา กำหนดจัดงานในเดือนแปดของทุกปี เป็นประเพณีที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดอุบลราชธานี โดยการนำเทียนไปถวายวัดทุกวัดในเขตตำบลหนองกินเพล ประเพณีออกพรรษา คือการทำบุญออกพรรษาในเดือนสิบเอ็ด โดยการจัดทำปราสาทผึ้ง ภายในจะมีขนมจีน ข้าวต้ม กล้วย อ้อย เสื่อ หมอน ฝ้าย อาหารคาว-หวาน นำไปทอดที่วัดเพื่อถวายพระ ขณะแห่ไปมีการร้องรำทำเพลงอย่างสนุกสนาน และมีการไหลเรือไฟ เป็นการนำเอาท่อนกล้วยหรือท่อนไม้มาทำเป็นเรือเวลาประมาณทุ่มเศษ ๆ ก็นำมาจุดไฟโดยใช้ขี้ไต้ หรือน้ำมันยาง แล้วปล่อยเรือให้ไหลไปตามน้ำ และตามวัดต่างๆ พระสงฆ์จะจัดทำเรือไฟเอาไว้ตรงหน้าโบสถ์ ซึ่งตอนกลางคืนจะมีการนำเอาดอกไม้ ธูป เทียน มาจุดเป็นพุทธบูชา ประเพณีแข่งขันเรือยาวประเพณีประจำปี กำหนดจัดงานหลังงานวันออกพรรษา คือ ประมาณเดือนสิบเอ็ด เป็นงานประเพณีที่ได้รับความสนใจของคนในพื้นที่เป็นอย่างมาก

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ