Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล เรื่อง ราคากลาง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 8 เส้นทางบ้านพ่อพลอย พลูศรี ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดี, 16 กุมภาพันธ์ 2566 11:17

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล เรื่อง ราคากลาง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกินเพล หมู่ที่ 8 เส้นทางบ้านพ่อพลอย พลูศรี ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  ปริมาณงาน  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร  ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ท1-01 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน รวมผลทดสอบที่อายุ      28 วัน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลาง 69,300 บาท (หกหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)   ราคากลางคำนวณ ณ วันที่   16 กุมภาพันธ์ 2566

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ